lockadministrace visibility /  / Družina / Jídelna
Družina
ZŠ a MŠ Chodov — Družina

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je denně od 6,30 do 17,30 hod.

Jednotlivá oddělení se v průběhu odpoledne spojují. Od 16.30 se spojuje koncová družina. Nikdo nepřechází do budovy MŠ. Oddělení přípravných tříd přechází do hlavní budovy v 15,30.

UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ

0.AB má oddělení v budově MŠ.

1.ABC, 2. AC, – hlavní budova, přízemí

2. B, 3.ABC + 4. AB – hlavní budova 1. patro.

ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny na školní rok 2023/2024 je nutné odevzdat nejpozději do pátku 8. září třídní učitelce nebo vychovatelce školní družiny. Formulář bude zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím e-mailu, nebo je ke stažení na webu družiny. Do zápisního lístku je nutné uvést všechny vyzvedávající osoby a kontaktní osoby, které můžeme kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte a nedaří se nám kontaktovat ani jednoho z rodičů. Časy odchodů dětí vyplňujete pouze pokud dítě odchází z družiny samo. Zápisní lístek je nutné podepsat.

RANNÍ DRUŽINA je v provozu od 6,30 do 7,30 v hlavní budově ZŠ. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7,30. Po 7,30 již nebude dítě do ranní družiny přijato. Děti přichází do družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Dítě si přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy. Ranní družinu v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy, které v 7.40 převedou vychovatelé do budovy MŠ.

PLATBAměsíční úplata činí 500,- Kč. Předepsaná částka bude zaslána prostřednictvím Školy Online. První třídy obdrží pokyny na úvodních třídních schůzkách. Platbu uhraďte na účet 107 – 6399600207/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky do ŠD. Variabilní symbol obdrží 1. třídy na informační schůzce 1. září.

Platba za ŠD se hradí na období září až prosinec (4 měsíce), leden až červen (6 měsíců).  Platbu je nutné provést nejpozději do 21. 9. 2023 a 21. 1. 2024. V mimořádných případech je možné platbu za období leden až červen uhradit ve dvou splátkách leden až březen a duben až červen. Evidované přeplatky z minulého školního roku budou z předepsané platby odečteny. Jiné platby nejsou možné. Měsíční platby jsou možné v mimořádných odůvodněných případech pouze po dohodě s vedoucí vychovatelkou. Dohodnutá měsíční platba musí být na účtu školy připsána do 7. dne v měsíci. V souladu s vnitřním řádem ŠD upozorňujeme, že nedodržení termínu splatnosti je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP

Nově nastupující žáci  – Na zahajovacích třídních schůzkách pro 1. třídy je nutné vyplnit a odevzdat objednávku na čipy.  Nově nastupující žáci 2. – 4. tříd si čipy objednají nejpozději do středy 6. 9.

Připravené čipy je nutné vyzvednout kdykoliv od středy 6. 9. 2023 na vrátnici školy od 8 – 16 hod, nejpozději do pátku 8. září. Od pondělí 11. září jsou čipy pro vyzvedávání dětí povinné. Připravené čipy budou vydány pouze zákonnému zástupci, který musí při vyzvednutí prokázat svoji totožnost. V případě potřeby je možné kdykoliv čipy přiobjednat. Vyplněný formulář stačí odevzdat na vrátnici. Cena čipu je 100,- Kč. Nepoškozený, nepopsaný čip je vratný.

Přípravné třídy si budou vyzvedávat čipy ráno před vyučováním od třídních učitelek od úterý 5. září do čtvrtka 7. září.

Osobě, která se prokáže platným čipem, je dítě z družiny vydáno. V případě, že čip ztratíte, neodkladně kontaktujte vedoucí vychovatelku (zabranskal@zskv.cz), která čip zablokuje. Pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový systém Bellhop. Formulář na objednání čipů je k dispozici na webu ŠD nebo ve vrátnici školy. Informace o fungování systému jsou uvedeny na webu družiny.

TERMINÁL NA ČIPY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z HLAVNÍ BUDOVY JE UMÍSTĚN U HLAVNÍHO VCHODU VE VESTIBULU ŠKOLY. VŠECHNY DĚTI ODCHÁZÍ Z DRUŽINY TÍMTO VCHODEM. ČEKEJTE TEDY ZDE!!!!!!

TERMINÁL NA ČIPY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ Z BUDOVY MŠ – TÝKÁ SE POUZE PŘÍPRVANÝCH TŘÍD DENNĚ DO 15,30, JE UMÍSTĚN U VCHODU DO PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD.

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠDDítě odchází samo pouze na základě záznamu v zápisním lístku, nebo na základě uvolňovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Z bezpečnostních důvodů nelze dítě uvolnit na telefonní volání, SMS zprávu nebo prostřednictvím e-mailu. Nebude také vydáno osobě, která není uvedena v zápisním lístku. Vyzvednutí bez čipu je možné pouze ve zcela mimořádných případech. Osoba, která si přijde vyzvednout od 11. září dítě z družiny a nebude mít vyzvedávací čip, se bude muset na vrátnici zapsat do knihy vyzvedání, kvůli evidenci přehledu, komu je dítě předáno.

Zároveň upozorňujeme rodiče, pokud na uvolňovacím lístku uvedou, že dítě odchází po obědě samo, je z družiny uvolněno až po obědě, který absolvuje s oddělením. Pokud požadujete z časových důvodů, co nejrychlejší odchod dítěte, uvádějte, že dítě odchází po vyučování a do družiny nejde.

OBĚDY – z kapacitních a organizačních důvodu budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu. Počítejte s časovou rezervou minimální hodinu po ukončení vyučování. Děti si samy neobjednávají obědy ani neodhlašují.

POBYT VENKUOddělení v budově MŠ využívá tamní zahradu. Oddělení v budově ZŠ – s ohledem omezených možností využití školní zahrady budou jednotlivá oddělení využívat i prostory mimo školu. Informace o organizaci pobytu venku dostanete prostřednictvím Školy Online a e-mailu od svého kmenového vychovatele v polovině září, po upřesnění rozpisu zájmových kroužků. V případě pobytu venku mimo školu nebude možné vyzvedávání dětí a jejich samostatné odchody od 14,00 do 15,30.

AKCE ŠDinformace o nabídce akcí a přihlašování na ně je zasílány prostřednictvím Školy Online a e-mailu.

 Doporučené vybavení do družiny:

  • PODEPSANÁ TKANIČKA NA ČIP DO JÍDELNY
  • Převlečení pro pobyt na zahradu.
  • Odpolední svačina, pití

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – Na zájmové kroužky si děti vyzvedávají lektoři přímo v oddělení, kam je také po ukončení kroužku vracejí. V případě, že dítě navštěvuje kroužek pořádaný externisty, je nutné odevzdat souhlas s vydáním dítěte externistovi. Vychovatelé přebírají děti zpět do oddělení až po osobním předání lektorem.

Přejeme Vám klidný školní rok.

Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Mgr. Lenka Zábranská

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že ředitel školy v souladu se školským zákonem stanovil od 1. 9. 2023 výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku Kč 500 měsíčně. Informace o termínech splatnosti obdržíte od vedoucí vychovatelky na začátku školní roku 2023/2024.