ORGANIZAČNÍ INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je denně od 6,30 do 17,00 hod.

Jednotlivá oddělení se v průběhu odpoledne spojují v rámci ročníků. Od 16.40 se spojuje koncová družina. Nikdo nepřechází do budovy MŠ.

UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ

0.A má oddělení v budově MŠ.

1.ABC, 2. AB, – hlavní budova, přízemí

3.AB + 4. ABC – hlavní budova 1. patro.

ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny je nutné odevzdat nejpozději do pátku 3. září třídní učitelce nebo vychovatelce školní družiny. Formulář byl zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím e-mailu, nebo je ke stažení na webu družiny. Do zápisního lístku je nutné uvést všechny vyzvedávající osoby a kontaktní osoby, které můžeme kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte a nedaří se nám kontaktovat ani jednoho z rodičů.

NOVĚ NASTUPUJÍCÍ ŽÁCI – Na zahajovacích třídních schůzkách pro 1. třídy a přípravnou třídu je nutné vyplnit a odevzdat objednávku.  Nově nastupující žáci 2. – 4. tříd si čipy objednají nejpozději ve čtvrtek 2. 9. .

Připravené čipy je nutné vyzvednout kdykoliv od 3. září na vrátnici školy od 8 – 16 hod. Nejpozději do středy 8. 9. Od čtvrtka 9. 9. jsou čipy pro vyzvedávání dětí povinné. Připravené čipy budou vydány pouze zákonnému zástupci, který musí při vyzvednutí prokázat svoji totožnost. V případě potřeby je možné kdykoliv čipy přiobjednat. Vyplněný formulář stačí odevzdat na vrátnici. Cena čipu je 100,- Kč. Nepoškozený, nepopsaný čip je vratný

Osobě, která se prokáže platným čipem, je dítě z družiny vydáno. V případě, že čip ztratíte, neodkladně kontaktujte vedoucí vychovatelku (zabranskal@zskv.cz), která čip zablokuje.

RANNÍ DRUŽINA je v provozu od 6,30 do 7,30 v hlavní budově ZŠ. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7,30. Děti přichází do družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Zákonný zástupce ohlásí příchod dítěte do ranní družiny přiložením čipu k terminálu Bellhop. Dítě si poté přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy. Ranní družiny v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy.

Do ranní družiny nebude přijato dítě, které při příchodu vykazuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy).

V případě, že při příchodu dítěte do družiny budou patrné příznaky onemocnění a nebude přítomen jeho zákonný zástupce, dítě bude izolováno od ostatních dětí a zákonný zástupce bude telefonicky informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Pokud dítě trpí chronickým onemocněním s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel je nutné přinést lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění.

2. RANNÍ DRUŽINA pouze pro třídy 3AB a 4C z důvodu půlené 1. vyučovací hodiny v úterý a ve čtvrtek – příjem dětí do 7,30 v rámci ranní družiny. Poté až od 7,40 do 7,55 v hlavní budově ZŠ u šaten dětí. (boční vchod do školy od restaurace XL). Dítě se převlékne a nahlásí vychovatelce, která je v uvedenou dobu přítomna v šatně. Pozdější příchod do druhé ranní družiny pro půlené vyučování není možný.

PLATBA – měsíční úplata činí 410,- Kč, tj. 2050,- Kč za pololetí. Částku uhraďte na účet 107 – 6399600207/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky do ŠD. Variabilní symbol bude rozeslán prostřednictvím Školy Online první týden v září.

Platba za ŠD se hradí pololetně, celá částka najednou. Platbu je nutné provést nejpozději do 21. 9. 2021 a 22. 2. 2022. Jiná výše úplaty není možná. Evidované přeplatky z minulého školního roku budou z předepsané platby odečteny. V případě, že nebude uhrazena předepsaná částka, bude platba vrácena. Měsíční platby jsou možné v mimořádných odůvodněných případech pouze po dohodě s vedoucí vychovatelkou. Dohodnutá měsíční platba musí být na účtu školy připsána do 7. dne v měsíci. V souladu s vnitřním řádem ŠD upozorňujeme, že nedodržení termínu splatnosti je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP

Pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový systém Bellhop. Formulář na objednání čipů jsou k dispozici na webu ŠD nebo ve vrátnici školy. Informace o fungování systému jsou uvedeny na webu družiny.

TERMINÁL NA ČIPY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE UMÍSTĚN U HLAVNÍHO VCHODU VE VESTIBULU ŠKOLY. VŠECHNY DĚTI ODCHÁZÍ ZE DRUŽINY TÍMTO VCHODEM. ČEKEJTE TEDY ZDE!!!!!!

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – Dítě odchází samo pouze na základě záznamu v zápisním lístku, nebo na základě uvolňovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Z bezpečnostních důvodů nelze dítě uvolnit na telefonní volání, SMS zprávu nebo prostřednictvím e-mailu. Nebude také vydáno osobě, která není uvedena v zápisním lístku. Vyzvednutí bez čipu je možné pouze ve zcela mimořádných případech.

Zároveň upozorňujeme rodiče, pokud na uvolňovacím lístku uvedou, že dítě odchází po obědě samo, je z družiny uvolněno až po obědě, který absolvuje s oddělením. Pokud požadujete z časových důvodů, co nejrychlejší odchod dítěte, uvádějte, že dítě jde samo na oběd.

POBYT VENKU – Oddělení v budově MŠ využívá tamní zahradu. Oddělení v budově ZŠ – s ohledem omezených možností využití školní zahrady budou jednotlivá oddělení využívat i prostory mimo školu. Informace o organizaci pobytu venku dostanete prostřednictvím Školy Online a e-mailu od svého kmenového vychovatele v polovině září, po upřesnění rozpisu zájmových kroužků. V případě pobytu venku mimo školu nebude možné vyzvedávání dětí a jejich samostatné odchody od 14,00 do 15,30. Pobyt venku je součástí prevence proti šíření onemocnění.

OBĚDY – z důvodu zvýšených hygienických opatření budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu. Počítejte s časovou rezervou minimální hodinou po ukončení vyučování. Děti si samy neobjednávají obědy ani neodhlašují.

AKCE ŠD informace o nabídce akcí a přihlašování na ně je zasílány prostřednictvím Školy Online a e-mailu.

 Doporučené vybavení do družiny:

  • PODEPSANÁ TKANIČKA NA ČIP DO JÍDELNY
  • Převlečení pro pobyt na zahradu.
  • Odpolední svačina, pití

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – Na zájmové kroužky si děti vyzvedávají lektoři přímo v oddělení, kam je také po ukončení kroužku vracejí. V případě, že dítě navštěvuje kroužek pořádaný externisty, je nutné odevzdat souhlas s vydáním dítěte externistovi. Vychovatelé přebírají děti zpět do oddělení až po osobním předání lektorem.

Přejeme Vám klidný školní rok.