PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je denně od 6,30 do 17,00 hod.

Jednotlivá oddělení se v průběhu odpoledne spojují v rámci ročníků. Od 16.40 se spojuje koncová družina. Nikdo nepřechází do budovy MŠ.

Přípravná třída přechází do hlavní budovy v 16,00. V pátek v 15,30.

UMÍSTĚNÍ ODDĚLENÍ

0.AB má oddělení v budově MŠ.

1.ABC, 2. AB, – hlavní budova, přízemí

2. C, 3.AB + 4. ABC – hlavní budova 1. patro.

ZÁPISNÍ LÍSTEK do školní družiny je nutné odevzdat nejpozději do pátku 9. září třídní učitelce nebo vychovatelce školní družiny. Formulář bude zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím e-mailu, nebo je ke stažení na webu družiny. Do zápisního lístku je nutné uvést všechny vyzvedávající osoby a kontaktní osoby, které můžeme kontaktovat v případě náhlého onemocnění dítěte a nedaří se nám kontaktovat ani jednoho z rodičů. Časy odchodů dětí vyplňujete pouze pokud dítě odchází z družiny samo.

ČIPY NA VYZVEDÁVÁNÍ – systém Bellhop

Nově nastupující žáci  – Na zahajovacích třídních schůzkách pro 1. třídy je nutné vyplnit a odevzdat objednávku na čipy.  Nově nastupující žáci 2. – 4. tříd si čipy objednají nejpozději do úterý 6. 9.

Připravené čipy je nutné vyzvednout kdykoliv od pondělí 5. září na vrátnici školy od 8 – 16 hod. Nejpozději do pátku 9. září. Od pondělí 12. září jsou čipy pro vyzvedávání dětí povinné. Připravené čipy budou vydány pouze zákonnému zástupci, který musí při vyzvednutí prokázat svoji totožnost. V případě potřeby je možné kdykoliv čipy přiobjednat. Vyplněný formulář stačí odevzdat na vrátnici. Cena čipu je 100,- Kč. Nepoškozený, nepopsaný čip je vratný

Přípravné třídy si budou vyzvedávat čipy ráno před vyučováním v pondělí 5. 9. a úterý 6. 9.

Osobě, která se prokáže platným čipem, je dítě z družiny vydáno. V případě, že čip ztratíte, neodkladně kontaktujte vedoucí vychovatelku (zabranskal@zskv.cz), která čip zablokuje.

RANNÍ DRUŽINA je v provozu od 6,30 do 7,30 v hlavní budově ZŠ. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7,30. Po 7,30 již nebude dítě do ranní družiny přijato. Děti přichází do družiny hlavním vchodem (okolo vrátnice – stejně jako v minulých letech). Dítě si přijde vychovatelka vyzvednout. Doprovod dítěte nevstupuje do budovy školy. Ranní družiny v budově ZŠ mohou využít i děti z přípravné třídy, které v 7.40 převedou vychovatelé do budovy MŠ.

Do ranní družiny nebude přijato dítě, které při příchodu vykazuje příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota, bolest v krku, bolest hlavy). V případě, že při příchodu dítěte do družiny budou patrné příznaky onemocnění a nebude přítomen jeho zákonný zástupce, dítě bude izolováno od ostatních dětí a zákonný zástupce bude telefonicky informován o bezodkladném vyzvednutí dítěte.

Pokud dítě trpí chronickým onemocněním s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel je nutné přinést lékařské potvrzení, že se nejedná o infekční onemocnění.

PLATBA – měsíční úplata činí 350,- Kč. Předepsanou částku, která Vám bude zaslána prostřednictvím Školy Online, 1. třídy obdrží na úvodních třídních schůzkách uhraďte na účet 107 – 6399600207/0100 s přiděleným variabilním symbolem. Variabilní symbol je platný po celou dobu docházky do ŠD. Variabilní symbol bude rozeslán prostřednictvím Školy Online první týden v září.

Platba za ŠD se hradí na období září až prosinec (4 měsíce), leden až březen (3 měsíce) a duben až červen (3 měsíce).  Platbu je nutné provést nejpozději do 21. 9. 2022 a 7. 1. 2023 a 7. 4. 2023. Je možné uhradit celá částka najednou. Případně je možné uhradit září až prosinec a leden až červen. Evidované přeplatky z minulého školního roku budou z předepsané platby odečteny. Jiné platby nejsou možné. V případě, že nebude uhrazena předepsaná částka, bude platba vrácena. Měsíční platby jsou možné v mimořádných odůvodněných případech pouze po dohodě s vedoucí vychovatelkou. Dohodnutá měsíční platba musí být na účtu školy připsána do 7. dne v měsíci. V souladu s vnitřním řádem ŠD upozorňujeme, že nedodržení termínu splatnosti je důvodem k vyloučení dítěte ze školní družiny.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP

Pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový systém Bellhop. Formulář na objednání čipů jsou k dispozici na webu ŠD nebo ve vrátnici školy. Informace o fungování systému jsou uvedeny na webu družiny.

TERMINÁL NA ČIPY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE UMÍSTĚN U HLAVNÍHO VCHODU VE VESTIBULU ŠKOLY. VŠECHNY DĚTI ODCHÁZÍ ZE DRUŽINY TÍMTO VCHODEM. ČEKEJTE TEDY ZDE!!!!!!

UVOLŇOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD – Dítě odchází samo pouze na základě záznamu v zápisním lístku, nebo na základě uvolňovacího lístku podepsaného zákonným zástupcem. Z bezpečnostních důvodů nelze dítě uvolnit na telefonní volání, SMS zprávu nebo prostřednictvím e-mailu. Nebude také vydáno osobě, která není uvedena v zápisním lístku. Vyzvednutí bez čipu je možné pouze ve zcela mimořádných případech. Osoba, která si přijde vyzvednout od 12. září dítě z družiny a nebude mít vyzvedávací čip se bude muset na vrátnici zapsat do knihy vyzvedání, kvůli evidenci přehledu, komu je dítě předáno.

Zároveň upozorňujeme rodiče, pokud na uvolňovacím lístku uvedou, že dítě odchází po obědě samo, je z družiny uvolněno až po obědě, který absolvuje s oddělením. Pokud požadujete z časových důvodů, co nejrychlejší odchod dítěte, uvádějte, že dítě jde po vyučování a do družiny nejde.

POBYT VENKU – Oddělení v budově MŠ využívá tamní zahradu. Oddělení v budově ZŠ – s ohledem omezených možností využití školní zahrady budou jednotlivá oddělení využívat i prostory mimo školu. Informace o organizaci pobytu venku dostanete prostřednictvím Školy Online a e-mailu od svého kmenového vychovatele v polovině září, po upřesnění rozpisu zájmových kroužků. V případě pobytu venku mimo školu nebude možné vyzvedávání dětí a jejich samostatné odchody od 14,00 do 15,30.

OBĚDY – z kapacitních a organizačních důvodu budou jednotlivá oddělení na obědy odcházet dle časového rozpisu. Počítejte s časovou rezervou minimální hodinou po ukončení vyučování. Děti si samy neobjednávají obědy ani neodhlašují.

AKCE ŠD informace o nabídce akcí a přihlašování na ně je zasílány prostřednictvím Školy Online a e-mailu.

 Doporučené vybavení do družiny:

  • PODEPSANÁ TKANIČKA NA ČIP DO JÍDELNY
  • Převlečení pro pobyt na zahradu.
  • Odpolední svačina, pití

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – Na zájmové kroužky si děti vyzvedávají lektoři přímo v oddělení, kam je také po ukončení kroužku vracejí. V případě, že dítě navštěvuje kroužek pořádaný externisty, je nutné odevzdat souhlas s vydáním dítěte externistovi. Vychovatelé přebírají děti zpět do oddělení až po osobním předání lektorem.

Přejeme Vám klidný školní rok.