Školní družina

PLATBA PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ

Školné v ŠD činí 420,- Kč měsíčně, tj. 2100,- za pololetí. Částku zašlete na účet školy 107 - 6399600207/0100 s platným variabilním symbolem.

PROVOZ ŠD je denně od 6.30 do 18.00. Ranní družina od 6.30 - 7.30 v budově MŠ. V 7.25 končí příjem dětí. Děti jsou převáděny do tříd.  

Od 16,30 hod jsou všechny děti spojeny do oddělení v budově MŠ. Z hlavní budovy se přechází v 16,25.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

Pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový systém. Děti, které již do družiny chodily v loňském školním roce použijí pro vyzvedávání již vyzvednutých čipů. 

Vyzvedávání dětí po obědě do 13.30, poté až v 15 hod. V době od 13.45 do 15 hod probíhá řízená výchovně vzdělávací činnost. Pro předejití nedorozumění, prosíme rodiče, aby uvedenou dobu vyzvedávání respektovali. (Děti mohou být s paní vychovatelkou i mimo budovu na procházce).

Všechny vyzvedávající osoby, na které je evidován vyzvedávací čip, musí být uvedeny v zápisním lístku. V případě vyzvednutí osobou, na kterou není evidován vyzvedávací čipou osobou je nutné prokázání písemným dokladem podepsaným zákonným zástupcem. Doklad "uvolňovací list" je uveden na našich stránkách. Pokud dítě navštěvuje kroužek organizovaný školou, vyzvedne si lektor kroužku dítě v oddělení ŠD a po skončení opět přivede zpět.

AKCE DRUŽINY

Informace o nabídce akcí a přihlašování na ně je prováděna prostřednictvím školy online a e-mailu od vedoucí vychovatelky. Vyplněnou přihlášku, která Vám bude vždy zaslána, i peníze prosíme předávat kmenovým vychovatelkám.

POBYT V ŠD

Na odpoledne je potřeba dát dětem do družiny svačinu. Pro pobyt venku si mohou děti přinést převlečení na ven. 

UPOZORNĚNÍ - UVOLŇOVANÍ DĚTÍ ZE ŠD

Dítě bude samo z družiny uvolněno pouze na základě uvolňovacího listu podepsaného zákonným zástupce. V žádném případě nebude dítě uvolněno na telefonní volání, sms zprávu nebo prostřednictvím e-mailu.

Zároveň upozorňujeme rodiče, pokud na uvolňovacím listě uvedou, že dítě odchází po obědě samo, je z družiny uvolněno až po obědě, který absolvuje s oddělením.  V případě, že z časových důvodů požadujete, co nejdřívější odchod dítěte, uvádějte, že dítě jde samo na oběd (resp. s p. učitelkou). V tom případě dítě nečeká na odchod na oběd s družinou. Z kapacitních důvodů jídelny je vypracován časový harmonogram odchodů jednotlivých oddělení do jídelny. Obědy pro ŠD jsou naplánovany do 13.30.